Digitalizacija CFO funkcije: 3 ključna aspekta u

Digitalizacija CFO funkcije

U digitalnom dobu, funkcija finansijskog direktora je postala kompleksnija od bavljenja bilansima, porezima i revizorima. Dinamičnije okruženje sa sobom je donelo i viši nivo odgovornosti u svim aspektima poslovanja kao i veću uključenost u digitalnu transformaciju i sticanje “digitalnih” znanja.

U prethodnom tekstu smo se dotakli osnovnih karaktersitika digitalnog CFO-a i definisali ga kao osobu koja razume i korsiti tehnologiju kako bi kontinuirano stvarala vrednost u kompaniji. Međutim, pored internih izazova sa kojima se finansijski direktor susreće, postoje i potencijalne prepreke na nivou kompanije koje mogu sprečiti da se uspešno izvrši digitalizacija CFO funkcije.

Kako bi čitav proces tekao glatko, pre početka transformacije potrebno je sagledati potencijalne izazove iz strateške, organizacione i tehnološke perspektive.

Strateški aspekt

Na početku procesa digitalizacije, finansijski direktor se uglavnom bavi pitanjima poput potencijalne vrednosti koja se može generisati modernizacijom finansijskih aktivnosti, kao i izvodljivošću same transformacije. Takođe, jedan od prvih zadataka je i utvrđivanje kritičnih tačaka postojećih finansijskih procesa kroz diskusiju sa korisnicima unutar kompanije.

Međutim, kako bi CFO bio u stanju da pouzdanije krene u proces transformacije neophodno je da kreira jasnu viziju o tome kako treba da izgleda digitalna finansijska funkcija i načinu na koji ona podržava postojeću viziju kompanije. Najbolji način da se to postigne je kroz stalnu komunikaciju sa predstavnicima ostalih delova kompanije u cilju usaglašavanja zajedničke digitalne vizije.

Iako vizija može biti uspešno formulisana, teži deo posla tek sledi u njenoj implementaciji kroz konkretnu strategiju. Iz tog razloga je značajno postojanje jedinstva među donosiocima odluka u komuniciranju vizije i sprovođenju strategije kako na nivou kompanije tako i u okviru poslovnih jedinica.

Uloga CFO-a je bitna u kontekstu definisanje strategije informacionih sistema, kao ključnog elementa u povezivanju poslovne strategije sa IT strategijom. S obzirom da CFO u sklopu svoje uloge ima ključni doprinos i u definisanju poslovne strategije i u praćenju tokova informacija u poslovanju, dodatno je naglašen njegov značaj u procesu digitalizacije.

Digitalizacija CFO funkcije

Organizacioni aspekt

Jasna vizija nam govori gde treba da stignemo, konkretna strategija nam pokazuje puteve kojim treba da se krećemo, međutim često na tim putevima možemo naići na prepreke koje nas mogu usporiti, ako ne i potpuno zaustaviti na putu digitalizacije.

Digitalizacija CFO funkcije sa sobom donosi niz naglih promena koje se tiču izmenjenih procesa i uloga koje svi zaposleni u finansijskoj poslovnoj funkciji mogu osetiti. Svaki pojedinac koji jasno ne vidi svoju ulogu u viziji i strategiji digitalizacije može predstavljati prepreku na tom putu. Kako bi se to u startu izbeglo neophodno je obezbediti stalnu edukaciju članova tima u smeru sticanja potrebnih digitalnih veština. Jasna vizija, konkretan akcioni plan i blagovremena edukacija omogućiće da svi članovi kolektiva budu udruženi i spremni za put u digital.

Pored toga potencijalnu prepreku može predstavljati i nedostatak kadrova za određene pozicije zbog čega je važno kreirati podsticajno radno okruženje za privlačenje top talenata. Međutim ograničenja mogu nastati i zbog nerazumevanja sa ostalim poslovnim jedinicama. Iz tog razloga predlaže se kreiranje kros-funkcionalnih timova koji bi radili na rešavanju eventualnih nedoumica. Upravo kroz kolaboraciju i primenu ostalih alata vezanih za koncept digital workplace.

Novi pristup poslovanja zahteva tranziciju mindset-a zaposlenih i kulture iz analogne u digitalnu. Inovativno okruženje sa sobom donosi nove prakse u procesima regrutacije, razvoja, merenja i zadržavanja talentovanih kadrova za sve poslovne jedinice uključujući i finansijsku.

Tehnološki aspekt

Prilikom digitalizacije CFO funkcije jedno od ključnih pitanja jeste i mogućnost postojeće IT infrastrukture da podrži željene izmene. Iz tog razloga pre preduzimanja akcije neophodno je u komunikaciji sa poslovnom jedinicom zaduženom za IT utvrditi potrebne izmene i investicije u IT rešenja. Usled specifičnosti i osetljivosti zahteva kompanije se u ovom periodu često opredeljuju i za angažovanje eksternih konsultanata. Na ovaj način se definiše trenutna situacija i plan za optimizaciju IT infrastrukture koja će biti u stanju da prati zahteve digitalizacije.

Prirodno je da veći broj interakcija između ljudi, podataka i tehnologije, povećava i rizik od gubitka podataka. Veća opasnost po poslovanje i dodatni reagulatorni zahtevi od CFO-a traže da se dodatno pozabavi zaštitom IT infrastukture i vitalnih informacija. Kako bi minimizirao rizik od gubitka podataka i obezbedio kontinuitet poslovanja, finansijski direktor se u saradnji sa poslovnom jedinicom zaduženom za IT već u ranoj fazi oslanja na eksterne IT partnere koji su specijalizovani u pružanju disaster recovery rešenja.

Jedan od značajnih izazova na koje CFO treba da obrati pažnju, a tiču se i IT direktora kompanije je vendor lock-in. U pitanju je situacija u kojoj vaša kompanija koja koristi usluge IT partnera “A” ne može lako preći na usluge njene konkurentske kompanije IT partnera “B”, ukoliko se za to pojavi potreba. Iz tog razloga primenjuje se vendor management kako bi vaša kompanija od samog početka odabrala pouzdane IT partnere i izgradila zdrave veze i uspešno poslovanje na benefit svih strana.

U procesu realizacije tehnoloških ulaganja, neophodno je posmatrati svoje tehnološke servise u kontekstu njihovog uticaja i značaja za poslovanje. Podela aplikacija po ovom osnovu kao alat prilikom donošenja investicionih odluka je data u nastavku.

Digitalizacija CFO funkcije

Nakon stečenog uvida u strateške, organizacione i tehnološke aspekte možemo ustanoviti da put u digital nije nimalo jednostavan i da CFO mora biti odlučan u toj nameri. Kako bi putovanje bilo pouzdano i efikasno neophodna je dobra priprema uključujući i podršku ostalih članova top menadžmenta. Na taj način digitalni CFO može dostići krajnju destinaciju, a tamo su efikasniji finansijski procesi i veća vrednost za kompaniju.


Ukoliko ste započeli ili planirate da započnete proces digitalne transformacije, a potrebna vam je efikasnija IT infrastruktura i pouzdan IT partner kontaktirajte nas putem business@mainstream.rs za besplatne konsultacije.

*Ovaj tekst napisan je kolaboracijom našeg CBO-a Aleksandra Nedeljkovića i našeg kolege Nikole Blaževskog

Prijavite se na Newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.


Autor
Mainstream
Mainstream

Podelite

Povezani članci

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

    Popunite formu

    captcha